Video: Urdu Tarana- Shaheed Ka Hai Maqam Kesa- - Ustad Abu Jandal - Album- Takhayul - YouTube